Behöver du asbestsanering?

Ofta om man river i ett äldre hus, som är byggt före förslagsvis 1950-talet, kan man stöta på asbest. Innan man förstod asbestens farliga inverkan på människan, använde man ofta asbest, som är en brandsläckande kristallart. Man använde ofta asbesten till isolering, barndskydd i stålkonstruktioner, i ventiler och i soprum. Man kan stöta på den i värmeisoleringar och nära värmepannor. I vanliga bostadshus kan man hitta den i underskikt i mattor, i fogen mellan kakelplattor, eller i gammal färg och plast.

Skulle man hitta asbest i något byggmaterial bör man genast genomföra en asbestsanering och den bör genomföras av personal som har särskild kunskap i hur man går till väga. Den särskilt utbildade personalen vet hur man gör för att stänga inne asbesten så den inte yr i luften utan hålls i schack och inte sprids till andra i byggnaden där man sanerar mot asbest. För att få arbeta med asbestsanering, måste man få tillstånd av Arbetsmijöverket. Man ska kunna visa upp att man har tillgodogjort sig den kunskap som krävs för att hantera asbest.

Man måste ha särskild skyddsutrustning

För att arbeta med asbest krävs det att man själv bär särskild skyddutrustning och också bygger särskilda skyddsslussar så att andra inte drabbas av asbestens farliga gaser. Den kan skada människor genom att den kan bilda lugsjukdomar hos människor. Man kan drabbas av cancer då asbesten är cancerogen. Därför bör man alltid bära skyddsmask när man river bort byggmaterial som har asbest i sig. Det krävs att man har en särskild asbestauktorisering för att ha kompetensen att ta hand om asbest på rätt sätt, som inte skadar en själv eller andra. Sedan bygger man särskilda luftslussar som skyddar dem som finns i närheten så att de inte ska behöva andas in asbesten.

Anlita rätt rivningsfirma för rivning av asbest

När man kommer underfund med att det finns asbest i en byggnad, bör man anlita rätt rivningsfirma för ändamålet. Det bör då vara en firma som är auktorisering av asbestsanering och som har den rätta kompetensen och som vet hur man både ska skydda sig själv, skydda andra i närheten, göra sig av med asbesten så att den inte skadar andra även efter att man har tagit bort den från byggnaderna där asbesten har funnits. De ska även veta hur man gör sig av med asbesten så att det inte läcker gift ner i naturen eller dyker upp igen på sätt som kan skada andra.

10 Oct 2019